Aktualność

Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Szlifierek ,,FAS Głowno” Sp. z o.o.

18-08-2017

Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Szlifierek ,, FAS Głowno” Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie

95-015 Głowno, ul. Kopernika 34/40

 

    Działając na podstawie przepisów § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U.  z 2003r.,Nr 55, poz. 476 z późn. zm.)  ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu Fabryki Szlifierek ,,FAS Głowno” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki ,,FAS Głowno” Sp. z o.o. ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów:

1.    Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 8 września 2017 roku do godz. 14 w Sekretariacie Zarządu w Głownie, ul. Kopernika 34/40 lub wysłane listem poleconym na adres  Spółki: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 34/40. W każdym przypadku decyduje termin doręczenia Spółce zgłoszenia.

2.    Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem

,,Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Szlifierek ,,FAS Głowno” Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie – nie otwierać ”.

3.    Kandydat na stanowisko Prezesa zarządu Spółki powinien spełniać następujące kryteria:

·      posiadać ukończone studia wyższe,

·      legitymować się co najmniej pięcioletnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

·      posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

·      korzystać w pełni z praw publicznych,

·      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

·      nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

·      kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie o złożeniu Ministrowi Rozwoju oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 63, poz. 425 z późn. zm.). Oświadczenia lustracyjnego nie składa się komisji kwalifikacyjnej.

4.    Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:

a)    CV oraz list motywacyjny,

b)   życiorys,

c)    zaświadczenie o niekaralności – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

d)   oświadczenia w formie pisemnej: o ukończeniu studiów wyższych, o co najmniej 5-letnim stażu pracy, w tym 3-letnim na stanowiskach kierowniczych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

e)   oświadczenie kandydata, iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe,

f)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skutkujące ograniczeniem lub zakazem zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

g)    oświadczenie o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata,

5.    W zgłoszeniu należy określić stanowisko, na które kandydat dokonuje zgłoszenia, wskazać adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, a nadto dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

6.    Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

7.    Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu oraz zgłoszenie nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostanie powiadomiony listem poleconym

8.    Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 11 września 2017r. o godz. 18:00 w siedzibie Spółki.

9.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przedłożyli zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się od dnia 16 września do dnia 23 września 2017r. w siedzibie spółki w Głownie, przy ul. Kopernika 34/40. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony pocztą, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

10. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujący zakres zagadnień:

·         wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

·         znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

·         znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

·         znajomość zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

·         znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

·         znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,

·         znajomość zasad związanych z analizą rynku i konkurencji,

11. Rada Nadzorcza oceniając kandydata będzie brała pod uwagę spełnianie przez kandydata wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r., poz. 2259).

12. W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonanych przez Zgromadzenie Wspólników.

13. Kandydatom na ich żądanie udostępnione będą do wglądu następujące materiały:

1.       aktualny odpis z KRS

2.       tekst umowy Spółki

3.       regulamin Zarządu

4.       schemat organizacyjny Spółki

5.       sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za 2015r.

Powyższe informacje udzielane będą kandydatom w siedzibie Spółki, wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku oraz po złożeniu oświadczenia o ich nie powielaniu oraz nie ujawnianiu.

14. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w Sekretariacie Zarządu w Głownie, przy ul. Kopernika 34/40 w dniach od 23 sierpnia do 30 sierpnia 2017r., w godzinach 10.00 – 15:00, tel.42 719 10 66.

15. Rada Nadzorcza powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Dokumenty przesłane przez osoby ubiegające się o stanowisko objęte ogłoszeniem, które nie zostaną wybrane będzie można odebrać osobiście w siedzibie Spółki nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku ich niepodjęcia w tym terminie zostaną odesłane kandydatom przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

16. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

17. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

18. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.

Mapa

Kontakt

TELEFON:

  • +48 (42) 719 10 66 centrala
  • +48 (42) 719 13 01 centrala
  • +48 (42) 719 13 03 (tel/fax)
  • +48 (42) 719 10 98
  • kom. +48 508 534 605

E-MAIL:

Działy
Dział Marketingu i Sprzedaży - info@fasglowno.pl
Dział Technologiczny - plan@fasglowno.pl
Dział Konstrukcyjny - tech2@fasglowno.pl

Organy Spółki
Prezes Zarządu - zarzad@fasglowno.pl
Rada Nadzorcza - radanadzorcza@fasglowno.pl

Zadaj pytanie