Ogłoszenie na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki gruntu 132/16 o obszarze 0,5976 ha

By in
Ogłoszenie na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki gruntu 132/16 o obszarze 0,5976 ha

                                                                   

Ogłoszenie

Działając na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 07 grudnia 2018 roku, dotyczącej zasad zbywania składników aktywów Spółki, art. 228 ustawy z dnia 15 września 2000 r- Kodeks spółek handlowych( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm), art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm) („Ustawa”) oraz § 51 ust. 7 umowy Spółki

Fabryka Szlifierek „FAS-Głowno” Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Kopernika 34/40, 95-015 Głowno, niniejszym informuje, iż ogłasza

drugi przetarg pisemny

na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki gruntu 132/16 o obszarze 0,5976 ha, położonej w Głownie przy ulicy Kopernika 34/40 (KW Nr LD1G/00044008/4) wraz z budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

Cena wywoławcza: nie niższa niż 504.364,00 zł (słownie: pięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złotych)

 

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków do jego przystąpienia:

 1. Przedmiotem przetargu jest działka będąca w użytkowaniu wieczysta wieczystym do dnia 05.12.2089 roku, o nr 132/16 z obrębu nr 0014, o powierzchni 5976m2. Działka zabudowana jest budynkiem hali demontażu (895,85 m2). Dostępne media i sieci: wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony i oświetlony. Na działce znajdują się również place utwardzone. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od strony: ul. Kasprowicza. Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta Głowno w dniu 10.08.2020 roku wynika, że przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XIX/161/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 roku, a przedmiotowe działki znajdują się w obszarze przeznaczonym jako: zabudowa funkcji usług o funkcji przemysłowej i magazynowo- składowej (symbol G1P,MS).
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, ul. Kopernika 34/40 w Głownie.
 3. Cena wywoławcza wynosi 504.364,00 zł netto (słownie: pięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złotych).
 4. Oferty, w szczelnie zamkniętych kopertach, oznaczonej napisem „Przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki gruntu 132/16”, należy przesłać na adres Spółki (ul. Kopernika 34/40, 95-015 Głowno), bądź też składać bezpośrednio w sekretariacie w siedzibie Spółki, do dnia 10.05.2021r. do godziny 15:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Spółki.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, PESEL/NIP
 2. data i miejsce sporządzenia oferty,
 3. oferowaną cenę netto w złotych równą co najmniej cenie wywoławczej,
 4. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu
 5. dowód wpłaty wadium w żądanej wysokości i terminie
 6. pełnomocnictwo notarialne, jeżeli oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych nabywających nieruchomość w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej) lub oświadczenia o nabyciu nieruchomości przez jednego ze współmałżonków ze środków pochodzących z majątku odrębnego (jeśli dotyczy),
 7. w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego (nie starszego niż 1 m-c) odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kompletu dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu pisemnym,
 8. odpisu decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP lub oświadczenie o nadanym numerze NIP – z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 9. w przypadku spółek odpis Umowy/Aktu założycielskiego Spółki i uchwałę właściwego kompetencyjnie organu o zgodzie na nabycie nieruchomości,
 10. w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą lub jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą za granicą, dokumentów potwierdzających status prawny i rejestrację. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasadę RP,
 11. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278 ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.
 12. oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz adres do korespondencji,
 13. Do wyboru oferty wystarczy jedna ważnie złożona oferta.
 14. W przypadku ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Przewodniczący Komisji informuje Oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich Oferentów Przewodniczący Komisji kontynuuje przetarg w formie licytacji.

Wysokość postąpienia ustalają Oferenci z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania ceny najwyższej. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią , najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza który Oferent przetarg wygrał.

 1. Zainteresowani przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do uiszczenia wadium w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), na rachunek bankowy Spółki, BS Głowno 19 8787 0000 0000 0723 2000 0001, w tytule podając informację, iż kwota dotyczy przystąpienia do przetargu.

Wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 11.05.2021 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Spółki.

 1. Wadium podlega zwrotowi po odwołaniu, zakończeniu, zamknięciu bez dokonania wyboru oferty nie później niż przed upływem 5 dni od dnia odwołaniu, zakończeniu, zamknięciu bez dokonania wyboru oferty z zastrzeżeniem pkt 8.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 3. W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału, nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
 4. Spółka zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.
 5. Nabywca nieruchomości jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub do złożenia notariuszowi do depozytu, najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, kwoty odpowiadającej cenie nabycia w celu wydania tej kwoty Spółce na poczet ceny nabycia. Cenę uważa się za zapłaconą z chwilą uznania kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez „FAS-Głowno”.
 6. Prowadzący przetarg informuje, iż zgodnie z przepisami prawa uprawnionemu podmiotowi przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości, z którego może skorzystać w ciągu miesiąca od daty dostarczenia przez notariusza zawartej umowy warunkowej z Nabywcą wyłonionym z przetargu.
 7. Kancelarię notarialną wskaże wyłonionemu Nabywcy w Protokole z przetargu prowadzący przetarg. Po zakończeniu postępowania Sprzedawca ustala termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i pisemnie wzywa nabywcę do stawienia się celem zawarcia umowy. Jeżeli Nabywca, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w pisemnym wezwaniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Poza ceną nabycia wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia aktów notarialnych, kosztów sądowych, koszt sporządzenia ostatniego operatu szacunkowego na podstawie, którego ogłoszono przetarg, koszt pozyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków oraz odpisu z KW.
 9. Nabywca uiści Spółce opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości proporcjonalnej do liczonego w dniach okresu użytkowania tego gruntu w roku, w którym nastąpi sprzedaż, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym strony podpiszą umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.
 10. Po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nieruchomość zostanie wydana Nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.
 11. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać w siedzibie Spółki, mailowo (tomasz.kurzaj@fasglowno.pl) oraz pod numerem telefonu (42) 719-10-66.
 12. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu, zamknięcia przetargu lub jego części bez dokonania wyboru oferty oraz do odwołania przetargu.